poboh: 1903 Olga Boznanska (Polish, 1865-1940) ~ Portrait of Lady Dygat

poboh: 1903 Olga Boznanska (Polish, 1865-1940) ~ Portrait of Lady Dygat

Tags: 1903 Boznanska