fleurdulys: Konstantin Yakovlevich Kryzhitsky (Russian, 1858-1911) ~ Autumn

fleurdulys: Konstantin Yakovlevich Kryzhitsky (Russian, 1858-1911) ~ Autumn

(via sadyoungliterarygirls)