yama-bato: Utagawa Kuniyoshi [Japanese Ukiyo-e Printmaker, ca.1797-1861] ~Dai country cosmogonic origin SL; detail via

yama-bato: Utagawa Kuniyoshi [Japanese Ukiyo-e Printmaker, ca.1797-1861] ~Dai country cosmogonic origin SL; detail via